Charakterystyka Nikielkowa

Charakterystyka miejscowości Nikielkowo

Położenie:

Sołectwo Nikielkowo leży w południowo – zachodniej części Gminy Barczewo, pomiędzy Olsztynem, Wójtowem i Łęgajnami na pagórkowatej nizinie. W  3 - kilometrowej  odległości od miejscowości znajdują się dwa jeziora: Wadąg i Trackie. Z dwóch stron, wieś styka się z lasami.

Powierzchnia: 582 ha

Ogólna liczba ludności: -  417 osób  -  stan na dzień 25.10.2012 r. w/g Ewidencji Ludności

Tu można nas znaleźć

 

Nasza wizja sołectwa

Dlaczego chcemy rozwoju wsi?

Nikielkowo, ze względu na swoje korzystne położenie, posiadanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo jednorodzinne i usługowe, walory krajobrazowe i kulturowe, przygotowane lub przygotowywane projekty w zakresie odprowadzania ścieków, sieci gazu ziemnego, budowy i modernizacji dróg, a także dzięki coraz aktywniej działającym mieszkańcom, staje się wsią, która bardzo szybko będzie się rozwijać. Przewiduje się, że tylko w ciągu 5 najbliższych lat ( jeśli nie wystąpią nie przewidziane przeszkody ), liczba mieszkańców ulegnie podwojeniu. W związku z tym zachodzi pilna potrzeba zaktywizowania działalności kulturalnej i sportowej, gdyż jak dotychczas tego rodzaju działalność nie nadążała za rozwojem budownictwa mieszkaniowego w tej wsi.

Jak się zorganizujemy?

Sołtys wraz z  Radą Sołecką  oraz członkowie Stowarzyszenia Na  Rzecz Rozwoju Nikielkowa,  dokonają podziału zadań w ramach podejmowanych przedsięwzięć, dbając o to, by zaangażować możliwie największą liczbę osób. Planowane jest wykorzystanie form informacyjnych, jak: zebranie wiejskie, zebrania stowarzyszenia, strona internetowa Nikielkowa, tablice ogłoszeń. 

 

Nasza wizja – jakie ma być nasze życie?

Nikielkowo będzie wsią :

• nowoczesną, bezpieczną i wygodną – z kanalizacją, dobrymi drogami, chodnikami, oświetlonymi ulicami, z dobrymi  łączami  teleinformatycznymi ( m.in. z dostępem do szybkiego Internetu), 

•zadbaną i czystą, z estetycznymi domami, pięknymi ogrodami, dobrze zagospodarowaną przestrzenią publiczną, w tym skwerami i  terenami  rekreacyjno - sportowymi,

•dającą szansę na wypoczynek, sport i rekreację dla dzieci i młodzieży (plac zabaw dla dzieci, boisko dla młodzieży, miejsce wypoczynku dla całej wsi),

• zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością (zadbamy o wysoką świadomość ekologiczną, o nasze kształcenie – kursy, szkolenia, będziemy organizować wspólne spotkania jubileuszowe, zabawy i festyny),

• dbającą o bezpieczeństwo i rozwój dzieci i młodzieży, integrującą wszystkich nowo przybyłych, w taki sposób, aby każdy mieszkaniec czuł się ważnym członkiem naszej społeczności, utożsamiał się z nią i miał jak najlepsze warunki rozwoju,

• dbającą o zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych oraz otaczającą opieką naturalny krajobraz.

 

                W celu realizacji naszych zamierzeń,  konieczne będzie także zaangażowanie i współdziałanie władz samorządowych Gminy Barczewo, zwłaszcza w działaniach wymagających znacznego wkładu finansowego. Nikielkowo, dzięki działaniom własnym, wspomaganym przez Gminę oraz przez fundusze zewnętrzne,  może stać się nie tylko atrakcyjnym miejscem zamieszkania, ale także miejscem wycieczek i przystankiem na turystycznych trasach.

 

                                                      Sołtys Andrzej Maciejewski

 

Additional information