Program wyboczy

 

Szanowni Wyborcy, Mieszkańcy Gminy Barczewo!

 

Zdecydowałem się kandydować na zaszczytny urząd Burmistrza Barczewa w zbliżających się wyborach samorządowych, ponieważ uważam, że naszej Gminie potrzebne jest nowe, świeże spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość i nowa energia, dająca możliwość szybszego rozwoju. Zapewniam, że chcę i potrafię pracować dla dalszego rozwoju Gminy Barczewo wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, społeczne, swoją wiedzę, łatwość dostosowania się do nowych wyzwań, wrażliwość na potrzeby drugiego Człowieka. Biorąc aktywny udział w życiu publicznym, poznałem problemy i potrzeby naszej Gminy. Znając problemy będę podejmował odpowiednie decyzje i działania, a powodzenie w realizacji zapewni mi mój upór i zaangażowanie.

 

Andrzej Maciejewski

 

Przedstawiam Państwu mój PROGRAM WYBORCZY jako kandydata na urząd Burmistrza Barczewa z poparciem kandydatów na radnych kandydujących listy nr 16,Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależni w Gminie Barczewo

W programie zawarłem tylko główne kierunki strategii rozwoju Gminy. Jestem przekonany, że środki na

ich finansowanie w dużej mierze znajdują się w budżecie gminy. Trzeba jednak je umiejętnie i po gospodarsku planować.

 

O co będę się starał, pracując w samorządzie w latach 2014-2018

Moim priorytetowym zadaniem będzie ukierunkowanie działań w celu dokończenia realizacji inwestycji wodnych na terenie gminy oraz budowy nowych sieci kanalizacyjnych i odprowadzenia wód opadowych.

Opracujękompleksowy plan budowy i remontów kapitalnych dróg, z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem, by każdego roku powstało kilka kilometrów dróg, których nie trzeba będzie wkrótce ponownie remontować.Zwiększę nadzór nad jakością i zakresem wykonywanych robót. Rozważę też montaż lamp solarnych, gdzie nie ma możliwości tradycyjnego zasilania. Nawiążę partnerskie porozumieniez odpowiednimi władzami w sprawie poprawy stanu dróg powiatowych, wojewódzkich.

Będę realizowałrozpoczęte przez poprzednich samorządowców zadania inwestycyjne i planował nowe zadania, przy maksymalnym wykorzystaniu środków z różnych programów i funduszy pozabudżetowych - m.in. budowę małych mieszkań rotacyjnych dla osób samotnych i małych rodzin, remonty i termomodernizację budynków komunalnych. Z myślą o ludziach starszych, niepełnosprawnych zadbam o niwelację barier architektonicznych w istniejących już obiektach użyteczności publicznej.

Będę wspierał indywidualne budownictwo mieszkalne. Dokonam przeglądu i analizy aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w celu eliminowania zapisów, ograniczających lub wręcz uniemożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego i firm.

Wdrożę nowe uchwały umożliwiające przedsiębiorcom pomoc w rozwoju inwestycyjnym nowo powstających firm, np. ulgi w podatkach, co będzie skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy i przyniesie wpływy do budżetu w kolejnych latach. Przy realizacji niektórych zadań inwestycyjnych wprowadzę zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego

Podejmę działania promocyjne, łącznie ze złożeniem ofert firmom, które powinny doprowadzić do wykorzystania przez potencjalnych inwestorów gruntów gminnych pod budowę nowych zakładów pracy.

Co zamierzam usprawnić w funkcjonowaniu Gminy Barczewo?

Przestrzegając prawa i korzystając z doświadczeń innych gmin, będę brał pod uwagę dobre, sprawdzone rozwiązania problemów zgłoszonych zarówno przez naszych zwolenników, jak i oponentów.

Obowiązki burmistrza będę realizować z zasadą jawności i pełnej informacji o wszelkich działaniach. Informacje będą na bieżąco, systematycznie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Barczewie, na stronach internetowych gminnych zakładów budżetowych i podległych spółek oraz w gazecie samorządowej. Wzmocnię rolę Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących i Zarządów Rad Osiedlowych, aby mogły stać się rzeczywistym gospodarzem na swym terenie. Żadne projekty lokalnych inwestycji bez ich opinii nie będą mogły być realizowane, a wnioski i opinie będą przedstawiane Radzie Gminy.

W Urzędzie wyodrębnię zespół do spraw pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, do zadań którego należeć będzie doradztwo przedsiębiorcom i rolnikom. Pracujący tam urzędnicy będą również udzielać informacji osobom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą. Wykwalifikowana kadra doradcza po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem, wskaże możliwości i pomoże w pozyskaniu środków na dofinansowanie działalności (w szczególności środki UE) oraz udzieli pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Będę zabiegał o utworzenie Barczewskiego Funduszu Obywatelskiego, by mieszkańcy Barczewa mogli sami zadecydować, na jaki cel wydać przyznane im środki. Proponujemy, aby włączyć do realizacji tego zadania również młodzież z ostatnich klas gimnazjalnych. Mam zamiar utrzymać Gminny Fundusz Sołecki orazwzmocnić pomoc w planowaniu i realizacji zadań z tego funduszu.

Powołam Społeczną Radę Seniorów, jakoorgan doradczy, opiniodawczy i angażujący seniorów w sprawy społeczne swojego środowiska. Będę wspierał powołanie i funkcjonowanie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie barczewskiego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Powołam Młodzieżową Radę Sportu, współpracującą z merytoryczną komisją Rady Miejskiej i gminnym koordynatorem sportu. Dołożę większej staranności w dbałość o bezpieczne funkcjonowanie i użytkowanie obiektów sportowych, placów zabaw i rekreacji.

 

Usprawnię działanie Społecznej Rady Służby Zdrowia działającej przy burmistrzu, aby wnioskowała i zabiegała o pozyskanie środków pieniężnych na dofinansowanie różnych programów zdrowotnych realizowanych przez Miejską Przychodnię Zdrowia, które nie są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowe fundusze można byłoby przeznaczyć na niektóre szczepienia ochronne dla różnych grup wiekowych, na wsparcie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, na doposażenie w sprzęt do rehabilitacji pomieszczenia w Domu Dziennego Pobytu, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dołożę wszelkich starań w niwelowanie problemów związanych z funkcjonowaniem gminnej oświaty, w tym dbałości o stan gminnych budynków szkolnych, mając również na względzie potrzebę adaptacji pomieszczeń lub rozbudowę budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łęgajnach, remont hali sportowej w barczewskiej podstawówce, pomoc osobom prywatnym w założeniu i funkcjonowaniu Dziecięcych Klubików Przedszkolnych/Żłobkowych.

Podejmę działania, aby w budynku barczewskiego gimnazjum, powstała szkoła zawodowa o takich kierunkach kształcenia, by przyszli absolwenci mogli łatwiej uzyskać zatrudnienie. Kierunki kształcenia specjalistów będą uzgadniane z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie oraz z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców i instytucjami zajmującymi się badaniem rynku.Szanowni Państwo!

 

Uważam, że naszej Gminie potrzebne są zmiany na lepsze, które mogę Państwu zagwarantować, dlatego proszę o obdarzenie mnie swoim zaufaniem i oddanie na mnie swojego głosu w nadchodzących wyborach samorządowych w dniu 16 listopad 2014 roku.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Maciejewski

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information