Zaproszenie na sesję Rady Gminy Barczewo

Dnia 24 marca 2015r o godzinie 10.00 w sali Centrum Kultury i

Promocji Gminy w Barczewie, ul.Słowackiego 5, odbędą się obrady VII/15

sesji Rady Miejskiej w Barczewie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

4.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady.

5.Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej w Barczewie.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.

8.Odpowiedzi

9.Sprawy różne i wolne wnioski

10.Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji Gminy w 2014r, przedstawienie zaplanowanych działań na 2015r.

11.Sprawozdanie z działalności Zakładu Budynków Komunalnych w Barczewie za 2014 r oraz informacja o aktualnych zasobach mienia komunalnego i o planowanych inwestycjach, remontach.

12.Sprawozdanie o pozyskanych funduszach zewnętrznych w 2014r oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych w 2015r.

13.Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Barczewie z 25 lutego 2013r w sprawie przyznania pierwszeństwa do nabycia nieruchomości stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy wraz z gruntem.

15.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, stanowiącej własność Gminy Barczewo.

16.Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie nieruchomości.

17.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie Herbu Barczewa.

18.Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i zakładzie opieki zdrowotnej.

19.Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Barczewo (regulamin pracy Rady Miejskiej)

20.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/34/07 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Barczewie oraz w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.

21.Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

22.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Olsztyńskiemu

z siedzibą w Olsztynie.

23.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400KV Olsztyn-Mątki-Ostrołęka w części obrębów geodezyjnych Nikielkowo, Wójtowo, Skajboty, Jedzbark i Klucznik – wraz z przegłosowaniem uwag.

24.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400KV Olsztyn Mątki-Ostrołęka w części obrębów geodezyjnych Nikielkowo, Wójtowo, Skajboty – wraz z przegłosowaniem uwag.

25.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr VI(42)15 Rady Miejskiej w Barczewie z 24 lutego 2015r w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015 rok.

26.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barczewo na lata 2015-2024.

27. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na 2015r

28.Zakończenie obrad VII/2015 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information