INFORMACJA

W dniu 24 lutego 2017 r. odbyła się XXXVI sesja Rady Miejskiej w Barczewie, która w całości została poświęcona gospodarce wodno – kanalizacyjnej w naszej gminie. Ze względu na wciąż rosnące ceny ścieków ustalane przez olsztyński PWiK, który w taryfach uwzględnia poza amortyzacją również rozbudowę i modernizację własnych sieci, na wniosek radnych została przygotowana analiza, z której wynika, że korzystniejszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie oczyszczalni ścieków w Barczewie. Ponadto na realizację sieci kanalizacji wciąż oczekuje oś. Domków Jednorodzinnych oraz teren Nikielkowa szczególnie w ciągu drogi Wójtowo – Nikielkowo, w której projekcie nie przewidziano kanalizacji.

W sierpniu 2016 r. Rada Miejska w Barczewie wniosła o poszerzenie

terenu Aglomeracji Olsztyn o oś. Domków Jednorodzinnych w Barczewie i część Nikielkowa, a następnie Sejmik warm-maz zatwierdził rozszerzony plan aglomeracji.

Od 30.09.2016 r do 28.02.2017 r. Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  prowadzi nabór wniosków o finansowanie inwestycji w ramach działania 2.3 gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach. Na ten cel NFOŚiGW przeznaczył 2 miliardy złotych, z maksymalnym dofinansowaniem do 85%. Jest to trzeci nabór wniosków.

Ze względu na ogromne potrzeby w gospodarce wodno -ściekowej i możliwość aplikowania o środki do NFOŚiGW Rada Miejska w Barczewie w porozumieniu z Burmistrzem Barczewa oraz dzięki ogromnej pracy Jacka Kasprzaka prezesa ZWiK sp. z o.o. w Barczewie, podjęła uchwałę o upoważnieniu prezesa ZWiK do złożenia wniosku do NFOŚiGW na:

      1.   budowę oczyszczalni ścieków w Barczewie – wartość: 15 000 000,00 zł netto;

2.      budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na oś. Domków Jednorodzinnych w Barczewie – wartość: 3 500 637,64 zł netto;

3.      budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Nikielkowie – etap II i III – wartość: 3 674 543,00 zł netto.

4.      inżynier kontraktu – wartość: 709 363 zł netto.

Całość zadania na łączną kwotę 22 884 543,98 zł netto, będzie największą inwestycją gminy Barczewo, przy przewidywanym dofinansowaniu 63,75% , a sfinansowana zostanie z:

1.      Środki ZWiK sp. z o.o.

a) odpisy amortyzacyjne;

b) kredyt obrotowy;

c) kredyt krótkoterminowy ( na Vat)

d) pożyczka z NFOŚiGW

2.      Wkład pieniężny gminy Barczewo do ZWiK sp. z o.o.:

a) 300 tys. – wniesiony w 2016 r.;

b) 500 tys. - WPF na 2017 r;

c) 200 tys. - WPF na 2018 r..

3.      Spłaty kredytów i pożyczek na pozostałą część wkładu własnego ujęte w planach taryfowych wynikające ze studium wykonalności (zamiast opłaty przesyłowej dla PWiK Olsztyn, po wybudowaniu oczyszczalni).

Planowany jest także  w latach 2017 – 2018 wkład pieniężny do ZWIK Barczewo na zadanie poza Aglomeracją Olsztyn na terenach kolonii Kronowo – Kołaki i Jedzbark o wartości 950 000 zł., oraz na terenach Kronowo – Lamkowo i Kolonia Ramsówko – wartość 1 236 773,00 zł netto.

Powodzenie inwestycji zależy od właściwego przygotowania dokumentacji i złożenia wniosku w terminie do 28 lutego w NFOŚiGW, a następnie pozytywnego rozpatrzenia przez NFOŚiGW.

Andrzej Maciejewski

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information