Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

     WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIKIELKOWA
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Szczegóły poniżej:

                                                                                                                        Barczewo, dnia 18.03.2019r                                                                                                                                                                                              Obwieszczenie

           o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) oraz Uchwały Nr XIV/100/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo oraz Uchwały Nr IV(38)2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. Rady Miejskiej w Barczewie zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo, zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Nikielkowo, gmina Barczewo wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28.03.2019r. Do 18.04.2019r.  w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, w godzinach  pracy Urzędu w pokoju nr 5.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.04.2019r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie o godz. 12:00 w sali  konferencyjnej.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi na piśmie należy składać do Burmistrza Barczewaz podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2019r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579):

1)       opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2)       opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji     o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2  i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.05.2019r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Barczewie lub na jego adres.

Burmistrz Barczewa

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Additional information