Kandydat na Burmistrza Barczewa

 

Szanowni Wyborcy, Mieszkańcy Gminy Barczewo!

Zdecydowałem się kandydować na zaszczytny urząd Burmistrza Barczewa w zbliżających się wyborach samorządowych, ponieważ uważam, że naszej Gminie potrzebne jest nowe, świeże spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość i nowa energia, dająca możliwość szybszego rozwoju. Zapewniam, że chcę i potrafię pracować dla dalszego rozwoju Gminy Barczewo wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe, społeczne, swoją wiedzę, łatwość dostosowania się do nowych wyzwań, wrażliwość na potrzeby drugiego Człowieka. Biorąc aktywny udział w życiu publicznym, poznałem problemy i potrzeby naszej Gminy. Znając problemy będę podejmował odpowiednie decyzje i działania, a powodzenie w realizacji zapewni mi mój upór i zaangażowanie.

Andrzej Maciejewski

Przedstawiam Państwu mój PROGRAM WYBORCZY jako kandydata na urząd Burmistrza Barczewa z poparciem kandydatów na radnych kandydujących   z listy nr 16,Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależni w Gminie Barczewo

W programie zawarłem tylko główne kierunki strategii rozwoju Gminy. Jestem przekonany, że środki na ich finansowanie w dużej mierze znajdują się w budżecie gminy. Trzeba jednak je umiejętnie i po gospodarsku planować.

O co będę się starał, pracując w samorządzie w latach 2014-2018

Moim priorytetowym zadaniem będzie ukierunkowanie działań w celu dokończenia realizacji inwestycji wodnych na terenie gminy oraz budowy nowych sieci kanalizacyjnych i odprowadzenia wód opadowych.

Opracuję kompleksowy plan budowy i remontów kapitalnych dróg, z chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem, by każdego roku powstało kilka kilometrów dróg, których nie trzeba będzie wkrótce ponownie remontować.Zwiększę nadzór nad jakością i zakresem wykonywanych robót. Rozważę też montaż lamp solarnych, gdzie nie ma możliwości tradycyjnego zasilania. Nawiążę partnerskie porozumienie z odpowiednimi władzami w sprawie poprawy stanu dróg powiatowych, wojewódzkich.

Będę realizował rozpoczęte przez poprzednich samorządowców zadania inwestycyjne i planował nowe zadania, przy maksymalnym wykorzystaniu środków z różnych programów i funduszy pozabudżetowych - m.in. budowę małych mieszkań rotacyjnych dla osób samotnych i małych rodzin, remonty i termomodernizację budynków komunalnych. Z myślą o ludziach starszych, niepełnosprawnych zadbam o niwelację barier architektonicznych w istniejących już obiektach użyteczności publicznej.

Będę wspierał indywidualne budownictwo mieszkalne. Dokonam przeglądu i analizy aktualnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w celu eliminowania zapisów, ograniczających lub wręcz uniemożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego i firm.

Wdrożę nowe uchwały umożliwiające przedsiębiorcom pomoc w rozwoju inwestycyjnym nowo powstających firm, np. ulgi w podatkach, co będzie skutkować utworzeniem nowych miejsc pracy i przyniesie wpływy do budżetu w kolejnych latach. Przy realizacji niektórych zadań inwestycyjnych wprowadzę zasadę partnerstwa publiczno-prywatnego

Podejmę działania promocyjne, łącznie ze złożeniem ofert firmom, które powinny doprowadzić do wykorzystania przez potencjalnych inwestorów gruntów gminnych pod budowę nowych zakładów pracy.

Co zamierzam usprawnić w funkcjonowaniu Gminy Barczewo?

Przestrzegając prawa i korzystając z doświadczeń innych gmin, będę brał pod uwagę dobre, sprawdzone rozwiązania problemów zgłoszonych zarówno przez naszych zwolenników, jak i oponentów.

Obowiązki burmistrza będę realizować z zasadą jawności i pełnej informacji o wszelkich działaniach. Informacje będą na bieżąco, systematycznie publikowane w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego w Barczewie, na stronach internetowych gminnych zakładów budżetowych i podległych spółek oraz w gazecie samorządowej. Wzmocnię rolę Sołtysów, Rad Sołeckich, Przewodniczących i Zarządów Rad Osiedlowych, aby mogły stać się rzeczywistym gospodarzem na swym terenie. Żadne projekty lokalnych inwestycji bez ich opinii nie będą mogły być realizowane, a wnioski i opinie będą przedstawiane Radzie Gminy.

W Urzędzie wyodrębnię zespół do spraw pozyskiwania funduszy pozabudżetowych, do zadań którego należeć będzie doradztwo przedsiębiorcom i rolnikom. Pracujący tam urzędnicy będą również udzielać informacji osobom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą. Wykwalifikowana kadra doradcza po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem, wskaże możliwości i pomoże w pozyskaniu środków na dofinansowanie działalności (w szczególności środki UE) oraz udzieli pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji.

Będę zabiegał o utworzenie Barczewskiego Funduszu Obywatelskiego, by mieszkańcy Barczewa mogli sami zadecydować, na jaki cel wydać przyznane im środki. Proponujemy, aby włączyć do realizacji tego zadania również młodzież z ostatnich klas gimnazjalnych. Mam zamiar utrzymać Gminny Fundusz Sołecki oraz wzmocnić pomoc w planowaniu i realizacji zadań z tego funduszu.

Powołam Społeczną Radę Seniorów, jako organ doradczy, opiniodawczy i angażujący seniorów w sprawy społeczne swojego środowiska. Będę wspierał powołanie i funkcjonowanie przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie barczewskiego oddziału Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Powołam Młodzieżową Radę Sportu, współpracującą z merytoryczną komisją Rady Miejskiej i gminnym koordynatorem sportu. Dołożę większej staranności w dbałość o bezpieczne funkcjonowanie i użytkowanie obiektów sportowych, placów zabaw i rekreacji. 

Usprawnię działanie Społecznej Rady Służby Zdrowia działającej przy burmistrzu, aby wnioskowała i zabiegała o pozyskanie środków pieniężnych na dofinansowanie różnych programów zdrowotnych realizowanych przez Miejską Przychodnię Zdrowia, które nie są finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodatkowe fundusze można byłoby przeznaczyć na niektóre szczepienia ochronne dla różnych grup wiekowych, na wsparcie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, na doposażenie w sprzęt do rehabilitacji pomieszczenia w Domu Dziennego Pobytu, działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dołożę wszelkich starań w niwelowanie problemów związanych z funkcjonowaniem gminnej oświaty, w tym dbałości o stan gminnych budynków szkolnych, mając również na względzie potrzebę adaptacji pomieszczeń lub rozbudowę budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łęgajnach, remont hali sportowej w barczewskiej podstawówce, pomoc osobom prywatnym w założeniu i funkcjonowaniu Dziecięcych Klubików Przedszkolnych/Żłobkowych.

Podejmę działania, aby w budynku barczewskiego gimnazjum, powstała szkoła zawodowa o takich kierunkach kształcenia, by przyszli absolwenci mogli łatwiej uzyskać zatrudnienie. Kierunki kształcenia specjalistów będą uzgadniane z Powiatowym Urzędem Pracy w Olsztynie oraz z przedstawicielami lokalnych przedsiębiorców i instytucjami zajmującymi się badaniem rynku.

Szanowni Państwo! 

Uważam, że naszej Gminie potrzebne są zmiany na lepsze, które mogę Państwu zagwarantować, dlatego proszę o obdarzenie mnie swoim zaufaniem i oddanie na mnie swojego głosu w nadchodzących wyborach samorządowych w dniu 16 listopad 2014 roku.

 

Z wyrazami szacunku

Andrzej Maciejewski

 

 

Nasz kandydat do Rady Gminy Barczewo

 Szanowni Państwo !

W dniu 16 listopada 2014 roku, mieszkańcy Gminy Barczewo będą wybierać radnych i burmistrza, którzy przez kolejne cztery lata, w naszym imieniu będą podejmować ważne dla nas wszystkich decyzje.

W Nikielkowie mieszkam od

2004 roku, gdzie wraz z żoną wybudowaliśmy nasz dom. W 2007 roku, wspólnie z moim ojcem Edwardem (w kadencji 2010 – 2014 radnym Rady Miejskiej w Barczewie), doprowadziliśmy do zmiany interpretacji zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dot. odprowadzania nieczystości płynnych, w wyniku której, zostały stworzone warunki do uzyskiwania pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w Nikielkowie. Była to trudna, wielomiesięczna „walka” , ale dzięki temu powstały warunki do rozwoju naszej wsi. Od tego czasu, nasza wieś rozwija się dynamicznie, choć odczuwamy znaczne braki w infrastrukturze technicznej (drogi, kanalizacja, oświetlenie).

Od kilku lat pełnię funkcję sołtysa Nikielkowa. Dzięki dobrze układającej się współpracy z Radą Sołecką, Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Wsi Nikielkowo i Mieszkańcami, wspólnie podejmujemy różnorodne przedsięwzięcia, mające na celu systematyczną poprawę warunków zamieszkania i integrację mieszkańców, a także rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży.

W okresie tym, udało się nam wspólnie zrealizować następujące przedsięwzięcia:

 • doprowadziliśmy do wyremontowania „tymczasowej” drogi do

  Wójtowa i poprawy nawierzchni pozostałych dróg gminnych

  w Nikielkowie;

 • wyremontowaliśmy przystanek autobusowy;

 • doposażyliśmy w sprzęt świetlicę wiejską;

 • ustawiliśmy na terenie wsi donice z kwiatami;

 • doprowadziliśmy do nadania nazw ulicom oraz oznakowania ich

  jednakowymi tablicami;

 • wykonaliśmy i zamontowaliśmy nowe tablice ogłoszeń oraz tablicę

  informacyjną z planem wsi Nikielkowo;;

 • doprowadziliśmy do usunięcia zbiorczych skrzynek pocztowych (teraz listy i przesyłki dostarczane są bezpośrednio do domów).

 • utworzyliśmy stronę internetową Sołectwa Nikielkowo;

 • ogrodziliśmy w czynie społecznym boisko wiejskie i świetlicę;

 • powołaliśmy dziecięco-młodzieżową drużynę piłkarską;

 • zorganizowaliśmy szereg imprez dla dorosłych i dzieci (festyny,

  imprezy sportowo- edukacyjne, spotkania ze znanymi sportowcami,

  zabawy mikołajkowe;

 • logistycznie zorganizowaliśmy dożynki gminne w 2013 roku;

 • włączyliśmy się aktywnie w realizację projektu trasy pieszo-

  rowerowej pod nazwą „Warmińska Niteczka”.

 • wynegocjowaliśmy z firmą Aldesa Nowa Energia Sp. z o. o. -

  budowę w Nikielkowie na koszt „Aldesy”, 4 km ulic z nawierzchnią

  asfaltową, chodnikami i odwodnieniem.

 

Zdaję sobie sprawę, że oczekiwania mieszkańców Nikielkowa, a także Wójtowa są znacznie większe. Wiem, że oczekiwaniami tymi są przede wszystkim:

Nikielkowo

1. Budowa drogi Wójtowo – Nikielkowo w ramach Zintegrowanych Inwestycji

Terytorialnych.

2. Dokończenie opracowania projektu sieci kanalizacji sanitarnej i jej budowa.

3. Wykonanie kapitalnego remontu wiaduktu kolejowego.

4. Doprowadzenie do znacznej poprawy stanu nawierzchni ulic.

5. Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia ulicznego.

6. Poprawa komunikacji autobusowej.

7. Zakończenie opracowywania i uchwalenie nowego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

8. Realizacja przez firmę Aldesa „ Nowa Energia, Sp. z o.o. ,

zobowiązań dot. budowy nawierzchni ulic.

 

Wójtowo

1. Doprowadzenie do radykalnej poprawy stanu nawierzchni ulic, poprzez ich

utwardzenie asfaltem lub kostką brukową, z odwodnieniem i oświetleniem.

2. Wykup terenu i budowa świetlicy wiejskiej.

3. Pełne skanalizowanie wsi.

4. Dokończenie modernizacji boiska przy ul. Modrzewiowej.

5. Wykonanie brakującego oświetlenia ulic.

Zdaję sobie sprawę, że w demokracji ostateczną decyzję podejmuje większość Radnych przy poparciu Burmistrza.

Jeżeli Państwo mi zaufacie i swoimi głosami udzielicie poparcia, zobowiązuję się do aktywnych i skutecznych działań, w celu maksymalnej realizacji Państwa oczekiwań.

W przypadku uznania, iż zasługuję na Państwa zaufanie, bardzo proszę o wzięcie udziału w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. (Nikielkowo w świetlicy wiejskiej, Wójtowo w sali Domu Parafialnego) i oddanie na mnie swojego głosu.

Informuję również, że przepisy zawarte w Kodeksie Wyborczym, pozwalają na jednoczesne zgłoszenie mojej kandydatury na funkcję burmistrza i radnego. Tak więc, w tych wyborach, jestem równocześnie kandydatem na obie zaszczytne i odpowiedzialne funkcje, z poparciem bezpartyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależni w Gminie Barczewo.

Dlatego proszę Państwa o oddanie na mnie swoich głosów zarówno jako na kandydata do rady miejskiej, jak i na burmistrza.

 

Andrzej Maciejewski

 

 

Additional information