Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Dnia 16 grudnia 2014r o godzinie 12.00 w sali Centrum Kultury i

Promocji Gminy w Barczewie, ul.Słowackiego 5, odbędą się obrady II/14

sesji Rady Miejskiej w Barczewie z następującym porządkiem obrad:

 

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Barczewie;

4.Wybór wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Barczewie.

5.Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie

6.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wyznaczeniu aglomeracji

Olsztyn.

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Barczewo.

8.Zmiana budżetu na 2014r.

9.Interpelacje i zapytania radnych.

10.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.

11.Odpowiedzi na bieżące zapytania.

12.Sprawy różne i wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad II/14 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Barczewie

 

Additional information