Zaproszenie na sesję Rady Gminy Barczewo

Dnia 27 stycznia 2015r o godzinie 11.00 w sali Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul.Słowackiego 5, odbędą się obrady V/15

sesji Rady Miejskiej w Barczewie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokółów z obrad poprzednich sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

4.Wystąpienie pana Jakuba Wilka – Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – na temat: „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”.

5.Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności między sesjami Rady.

6.Interpelacje i zapytania radnych.

7.Zapytania Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych.

8.Odpowiedzi.

9.Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie na 2015r.

10.Przyjęcie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Barczewie na 2015r.

11.Informacja dotycząca struktury organizacyjnej i działalności Zakładu

Usług Komunalnych Spółka z o.o w Barczewie.

12.Sprawozdanie o pozyskanych funduszach zewnętrznych w 2014r oraz przedstawienie perspektyw i planowanych pracach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych w 2015r.

13.Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barczewie.

14.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Jonkowo

w postaci przekazania samochodu pożarniczego marki JELCZ.

15.Uchwalenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo na lata 2014-2032”.

16.Projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Barczewo

17.Sprawy różne i wolne wnioski.

18.Zakończenie obrad V/2015 sesji Rady Miejskiej w Barczewie.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Barczewie

Andrzej Maciejewski

Additional information